Usaglašavanje poslovanja sa zahtevima HACCPa kroz dvanaest obaveznih koraka:

 1. Formiranje HACCP tima
 2. Opis sirovine
 3. Opis proizvoda
 4. Izrada dijagrama toka
 5. Verifikacija dijagrama toka
 6. Izrada analize opasnosti
 7. Određivanje CCP tačaka
 8. Utvrđivanje kritičnih granica za CCP tačke
 9. Utvrđivanje monitoringa za CCP tačke
 10. Utvrđivanje korektnih mera
 11. Validacija i verifikacija sistema
 12. Upravljanje dokumentima

Usaglašavanje sa zahtevima Dobre Higijenske Prakse

 1. Usaglašavanje proizvodnog objekta sa zahtevima Dobre Higijenske Prakse
 2. Izrada higijensko sanitarne procedure (obuhvata ličnu higijenu zaposlenih, zdravstveno stanje zaposlenih, higijenu objekata, higijenu alata i opreme za rad, snabdevanje vodom, parom i ledom)
 3. Izrada procedure za kontrolu štetočina
 4. Izrada procedure za upravljanje jestivim i nejestivim otpadom

Usaglašavanje sa zahtevima Dobre Proizvođačke Prakse

 1. Usaglašavanje proizvodnog prostora sa zahtevima Dobre Proizvođačke Prakse
 2. Izrada procedure za nabavku sirovina
 3. Izrada procedure za opoziv proizvoda
 4. Izrada procedure za pakovanje i obeležavanje proizvoda,
 5. Izrada procedure za skladištenje sirovine, gotovog proizvoda kao i njihov transport
 6. Izrada procedure o kontroli temperature i mase u svim fazama proizvodnje i skladištenja
 7. Izrada procedure o obuci zaposlenih

Izrada registra važeće zakonske regulative.
Obuka zaposlenih.

Cena:

Od 200 € u zavisnosti od obima posla (cena uključuje šest do petnaest sastanaka u objektu koji se usaglašava sa propisima i jednu nadzornu kontrolu u prvoj godini rada nakon usaglašavanja sa  propisom za period koji naručilac određuje). Nadzorna kontrola za objekte koji su svoje poslovanje usaglasili sa propisima od 20 € do 50 € u zavisnosti od obima posla.

 

 • KO JE U OBAVEZI DA SE USAGLASI SA ZAKONOM O BEZBEDNOSTI HRANE?

  Svi koji se bave prometom na malo: rukovanjem hranom, odnosno njenom preradom, pripremom, skladištenjem, na mestu prodaje ili isporuke potrošaču, delatnosti pripreme i posluživanja hrane, a naročito u:

  1. prodavnicama,supermarketima, megamarketima,
  2. objektima kolektivne ishrane (kantine, bolnice, vrtići, škole i sl.),
  3. objektima javne ishrane (javne kuhinje),
  4. ugostiteljskim objektima, kao i ketering usluge i usluge isporuke gotove hrane;

  Svi koji se bave prometom naveliko: rukovanjem hranom, njenom preradom, pripremom, skladištenjem na mestu prodaje ili isporuke, radi dalje prodaje ili prerade (distributivni centri);

  Subjekt u poslovanju hranom jeste pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik, odgovorno za ispunjenje zakonskih uslova za poslovanje hranom kojom upravlja;

  Subjekt u poslovanju hranom za životinje jeste pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik, odgovorno za ispunjenje zakonskih uslova za poslovanje hranom za životinje kojom upravlja;

 • NA KOGA SE NE ODNOSI ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE

  Odredbe ovog zakona ne odnose se na primarnu proizvodnju hrane, pripremu, rukovanje, odnosno skladištenje hrane za potrebe sopstvenog domaćinstva, kao i na hranu za životinje koje ne služe za proizvodnju hrane.

  Primarna proizvodnja jeste proizvodnja, uzgoj i gajenje primarnih poljoprivrednih proizvoda, uključujući žetvu i ubiranje plodova, muža, gajenje životinja pre klanja, lov, ribolov i sakupljanje samoniklih plodova i biljaka, kao i prateće aktivnosti koje se odnose na skladištenje i rukovanje primarnim proizvodima na mestu proizvodnje, transport živih životinja, primarnih proizvoda, ribe i divljači od mesta proizvodnje do objekta.

 • ŠTA JE HRANA?

  Hrana jeste svaka supstanca ili proizvod, prerađena, delimično prerađena ili ne prerađena, a namenjena je za ishranu ljudi ili se opravdano može očekivati da će se koristiti za ljudsku upotrebu, osim:

  1. hrane za životinje koje ne služe za proizvodnju hrane,
  2. živih životinja, ako nisu pripremljene za stavljanje u promet radi ishrane ljudi,
  3. biljaka pre žetve, berbe ili ubiranja plodova,
  4. medicinskih proizvoda,
  5. kozmetičkih proizvoda,
  6. duvana i duvanskih proizvoda,
  7. narkotika ili psihotropnih supstanci,
  8. ostataka (rezidua) i kontaminenata.

  Hrana jeste i piće, guma za žvakanje, kao i bilo koja supstanca namenski dodata hrani tokom pripreme, obrade ili proizvodnje.

  Hrana jeste i voda za piće, uključujući vodu u originalnoj ambalaži (stona voda, mineralna voda i izvorska voda), kao i voda koja se upotrebljava, odnosno dodaje tokom pripreme, obrade ili proizvodnje hrane.

  Voda za piće jeste voda u originalnoj ambalaži i voda za javno snabdevanje stanovništva;

  Hrana za životinje jeste svaka supstanca ili proizvod, prerađena, delimično prerađena ili neprerađena, a namenjena je za ishranu životinja koje služe za proizvodnju hrane.

 • ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE - IX Higijena hrane i hrane za životinje - članu 47.

  Subjekti u poslovanju hranom dužni su da uspostave sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane, osim na nivou primarne proizvodnje, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP).

  Ministar, odnosno ministar za poslove zdravlja, bliže propisuje uslove za ocenu postupaka samo kontrole iz stava 1.ovog člana.

 • ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE - IX Higijena hrane i hrane za životinje - članu 48.

  Subjekti u poslovanju hranom dužni su da koriste uputstvo za dobru proizvođačku i higijensku praksu i primenu HACCP.

  Subjekt u poslovanju hranom dužan je da ima u stalnom radnom odnosu odgovorno lice odgovarajuće stručne spreme za sprovođenje dobre proizvođačke i higijenske prakse i primenu HACCP.